9/2-2019 DKK IDS, Fredericia

Very prosmissing puppy, 2. Best female puppy

3/3 DTK, Birkerød

Very promissing Puppy, 2 best Female puppy

10 Maj DKK Nordic dogshow, Roskilde

Very promissing Puppy, Best Female Puppy, BOB Puppy

11 Maj DKK IDS Roskilde

Very Promissing Puppy, Best female puppy and BOB Puppy

12 Maj DKK IDS, Roskilde

Very promissing Puppy, best female puppy and BOB Puppy

26/5 DTK show, Hårlev

Very promissing, Best female Puppy and BOB Puppy